Algemene Voorwaarden voor pauladebruin.nl

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van pauladebruin.nl, zoals deze beschikbaar zijn gesteld door Arcada Beauty & Nature. In deze algemene voorwaarden geven we aan onder welk voorbehoud we je de informatie op onze website aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Arcada Beauty & Nature is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Arcada Beauty & Nature, behalve fotomateriaal afkomstig van pixabay.com en pxhere.com. Voor verdere copyright meldingen, zie de footer onderaan de pagina.

Juistheid van informatie

Voor de prijzen, recepten, ingrediënten en tijden die op onze website staan, geldt dat we streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen, recepten, ingrediënten en tijden. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- of typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract of overeenkomst met Arcada Beauty & Nature te mogen claimen of te veronderstellen.

Arcada Beauty & Nature streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen we daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. We behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Arcada Beauty & Nature aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar we via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de algemene voorwaarden van pauladebruin.nl op deze pagina.


Deze Algemene Voorwaarden pagina is gemaakt op algemenevoorwaardenvoorbeeld.nl.